คำสั่ง

ลำดับ ชื่อเอกสาร
233 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 1072/2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
234 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 1009/2564 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการปฏิบัติราชการแทน
235 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 125/2564 เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน
236 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 81/2564 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
237 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 940/2563 เรื่องแบ่งส่วนราชการภายในกรม
238 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 679/2563 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
239 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 383/2563 เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน (COVID)
240 คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 941/2565 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน