วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน

×โครงสร้างของกลุ่ม

รายชื่อและตำแหน่งภายในกลุ่ม


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

Tel : 0 2659 6736

e-mail : Dwf.audit@gmail.com


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวสุมิตตา พึ่งรุ่ง

Tel : 0 2659 6737

e-mail : Dwf.audit@gmail.com


เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริขวัญ วงษ์กัณหา

Tel : 0 2659 6737

e-mail : Dwf.audit@gmail.com


นักพัฒนาสังคม

นางสาวสุชาดา รอดกันภัย

Tel : 0 2659 6737

e-mail : Dwf.audit@gmail.com