วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน

×โครงสร้างของกลุ่ม

รายชื่อและตำแหน่งภายในกลุ่ม


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

นางสาวลลิดา แก้วสุวรรณ

Tel : 0 2306 8705

e-mail : lalida.ke@dwf.go.th


นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาวนริศรา หนูเงิน

Tel : 0 2306 8905

e-mail : lalida.ke@dwf.go.th


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวกัณฑธิดา อุปวรรณ

Tel : 0 2306 8905

e-mail : lalida.ke@dwf.go.th


นักพัฒนาสังคม

นางสาวสุชาดา รอดกันภัย

Tel : 0 2306 8705

e-mail : lalida.ke@dwf.go.th