แผนการตรวจสอบ

ลำดับ ชื่อเอกสาร
67 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
68 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
69 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
70 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1)
71 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
72 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562
73 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2561
74 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560
75 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
76 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559 (ปรับปรุง) และแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 - 2561
77 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559
78 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2560
79 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2557
80 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563
81 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564
82 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
83 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)
84 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564
85 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
86 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2565 และแผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 - 2566
87 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
88 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2566
320 ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3
330 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567