แนวทางการประกันคุณภาพ

ลำดับ ชื่อเอกสาร
241 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว1466 เรื่องแนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
242 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 443 เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร
243 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 172 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร