เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร
199 4. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
200 8. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
201 3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547
202 10. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 69 ลงวันที่31 กรกฎาคม 2557 เรื่องประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดรายชื่อ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557
203 9. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 16 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557
204 6. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 21 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553
205 7. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 39 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554
206 5. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/10294 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 (เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ)
207 2. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4 /ว 38 ลงวันที่ 28 เม.ย. 58 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
208 1. หนังสือที่ กค 0406.4/ว 72 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2559 เรื่องประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการ