สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ลำดับ ชื่อเอกสาร
176 6.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
177 6 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
178 6.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
179 6.3 แบบ 7129 - 7140
180 6.4 ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
181 3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
182 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
183 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2545
184 7. หนังสือเวียนกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 95 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557
185 1. หนังสือที่ กค 0416.2/ว 369 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2559 เรื่อง ขอแก้ไขประเภทอัตราค่าบริการสาธาณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
186 2. หนังสือที่ กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 2559 เรื่อง อัตราค่าบริการสาธาณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ