ระเบียบกระทรวงการคลัง

ลำดับ ชื่อเอกสาร
103 กลยุทธ์ ตสน. ปีงปม 2561
105 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2561
106 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
107 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.2-ว 2 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ
108 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.2-ว 342 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ
109 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ ควบคุมภายใน 2561
110 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ ตรวจสอบภายใน 2561
111 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 2) 2562
112 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) 2564
113 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานฯ บริหารจัดการความเสี่ยง 2562
114 ที่ กค (กวพ) 0408.4- ว 129 ลง 20 ต.ค. 2549 เรื่องลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
115 ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 145 ลง 21 มี.ค. 2559 เรื่องการขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ
262 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 150 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
263 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 188 ลงวันที่ 27 พ.ค. 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
264 ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่ 28 ส.ค.58 เรื่องการกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
265 ที่ กค 0406.3/ว 68 ลว. 3 ก.ค. 2558 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์
266 ที่ กค 0406.4/840 ลว. 16 ม.ค. 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
267 ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจาการปรับอัตราค่าจ้าง ขั้นต่ำ ปี 2556
268 ที่ กค 0406.4/ว 67 ลว 14 ก.ค. 2553 เรื่องการจ้างเอกชนดำเนินงาน
269 ที่ กค 0410.3/ว 48 ลว 13 ก.ย.2549 เรื่องการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
270 ที่ กค 0423.3/ว 439 ลง 2 ธ.ค. 2552 เรื่องระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ
271 ที่ นร 1305/ว 9226 ลว 8 ต.ค. 2552 เรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปี
272 ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 ม.ค. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
273 ที่ นร 0704/ว 68 ลว. 29 เม.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
274 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
275 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
276 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
277 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
278 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549