งบปรมาณ

ลำดับ ชื่อเอกสาร
209 2. หนังสือเลขที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
210 1. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
211 3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ