ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ลำดับ ชื่อเอกสาร
135 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
136 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
137 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
138 หนังสือเวียนที่ กค 0406.4-ว 840 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ
139 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4- ว 5 ลงวันที่ 14 ม.ค.56
140 หนังสือที่ นร 0506-ว 24 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2556
141 หนังสือที่ กค 0408.4-ว 414 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2559 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ