ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร
142 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4-ว 322 ลงวันที่ 8 กันยายน 2553
143 หนังสือเวียนกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4-ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
144 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553