การพัสดุ

ลำดับ ชื่อเอกสาร
145 กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
146 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
147 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
148 กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
149 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
150 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
151 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
152 ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 145 ลง 21 มี.ค. 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
153 ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 299 ลงวันที่ 28 ส.ค.58 เรื่อง การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
154 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
155 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
156 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
157 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
158 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
159 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
160 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
161 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
162 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
163 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
164 สรุปสาระสำคัญ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
165 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 63 ลงวันที่ 23 ก.พ. 58 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e- bidding
166 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3ว 64 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
167 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 117 ลงวันที่ 23 มี.ค. 58 เรื่องแก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันฯ
168 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 150 ลงวันที่ 10 เม.ย. 58 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e- bidding
169 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 188 ลงวันที่ 27 พ.ค. 58 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e- bidding
170 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3-ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
171 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เรื่อง แนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
172 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ตผ 004-ว 97 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546
173 หนังสือที กค (กวพ) 0421.3-ว 190 ลงวันที่ 10 พ.ค.2559 เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)
174 หนังสือที่ กค 0405.2-ว 380 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2559