กฏบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อเอกสาร
248 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2551
249 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2555
250 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2556
251 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2559
252 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2560
253 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2561
254 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2562
255 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2563
256 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2564
257 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2565
258 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2566
300 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2557
329 กฎบัตรตรวจสอบภายใน สค. ปีงบประมาณ 2567