กฎหมายที่ควรรู้

ลำดับ ชื่อเอกสาร
213 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สค. พม. พ.ศ. 2545
214 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2559
215 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจ หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
216 พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
217 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
218 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
219 พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
220 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
221 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
222 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
223 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
224 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
225 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
226 หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 6 ลงวันที่ 25 พ.ค. 58 การปรับเงินเดือนเข้าสู่ขั้นต่ำขั้นสูง ฯ
227 หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1012.2/ว 7 ลงวันที่ 25 พ.ค. 58 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พลเรือนสามัญ
228 หนังสือที่ กค 0406.5/ว 424 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เรื่องการนับอายุตัวบุคคล
229 หนังสือที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ
230 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550
231 หนังสือ กค 0406.4/ว 18 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมการก่อสร้าง
232 หนังสือ กค 0409.6/ว 436 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2550 เรื่องซักซ้อมการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลา