sign in

username password

forget password ? click here

don't have an account ? create one

กลุ่มตรวจสอบภายใน

(Internal Audit)

×

วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานหลักในการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมองค์การให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน

CLICK

กฏ/ระเบียบ/มติ ครม.

การดำเนินงาน

ระเบียบหนังสือเวียนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

ระเบียบกระทรวงการคลัง

CLICK

แนวทางการประกันคุณภาพ

CLICK

กฏบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน

CLICK

กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน

CLICK